поща koteto.com mail
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайта http://www.koteto.com, наричан по-долу “САЙТ”, възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и натисне бутон РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията на/за пощенски адрес на произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.

САЙТЪТ има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използува адреса си за противозаконни цели или против обществения морал.

САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Непосещаваните пощенски кутии ще бъдат отстранявани по усмотрение на САЙТА. Ако пощенска кутия е препълнена и, след предупреждение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе мерки да освободи място, САЙТЪТ може по свое усмотрение да осигури възможността и за напред да се получава поща в нея като изтрие част или цялото й съдържание.

Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.

САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите му. САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди пощенски кутии и за целите на рекламата.

За предоставянето на своите услуги САЙТЪТ събира, обработва, потребителско име, както и предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси и номера на устройства за известяване. Тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, изразяващо се в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола по време на въвеждането на данните.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, САЙТЪТ събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в пощенската кутия, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен САЙТ и др.

Информация, идентифицираща конкретен ПОТРЕБИТЕЛ и съдържаща се в базата данни на САЙТА не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, САЙТЪТ може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ или да доведе до неговото идентифициране.

Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна “koteto.com”.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТ
За да използва предоствяните услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на Сайта и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на САЙТЪТ и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност.
Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е вече регистрирано от друг потребител.
Чрез въвеждане на посочените при регистрацията потребителско име и парола на съответните места от началната страница на САЙТА и след натискане на бутонa "Вход" Потребителят получава достъп до ресурсите - собственост на САЙТА, включени в съответния вид услуга, предвиждащ режим на регистрация. Потребителското име, с което Потребителят е регистриран в САЙТА, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на САЙТА. САЙТЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае безплатно да получи съхраняваната информация на избран от него носител, трябва да отправи писмено искане за предоставяне на тази информация, като предварително заплати всички носители и пътни разноски свързани с това.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваната от него пощенска кутия. За целта следва да докаже, че той е регистрирал адреса, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата от следната информация: пощенски адрес, лични данни, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди или на САЙТА пощенски кутии, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да използва услугите/оборудването на САЙТА за изпращане на рекламни или други писма на отказали това получатели. Същото се отнася и за т.нар. “пощенски бомби” и други форми на целящо нанасяне на вреда използване на електронната поща. Освен в случая със специалната платена услуга, всичко това се отнася и за новинарски групи, пощенски списъци, бюлетини и други подобни практики, представляващи изпращане на писма до множество получатели.

ОТГОВОРНОСТ
САЙТЪТ не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
САЙТЪТ не носи отговорност, спрямо Потребителят и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта Страните приемат, че САЙТА не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на САЙТА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга.


Потребителят е длъжен да обезщети САЙТА и всички трети лица за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от САЙТА услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
Вън от горното, Потребителя се задължава да обезщети САЙТА за всички вреди, причинени вследствие ползуване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Обработване на информация за Потребителят

САЙТЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Цели, за които може да се използва информацията
Информацията може да бъде използвана от САЙТА за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други цели.
Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за САЙТА.
Разкриване на информацията
САЙТЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
други посочени в закона случаи;
е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;ДРУГИ

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА.

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.